Patron
Ms. Karuna Pillai Madam
Chief Postmaster General
Gujarat Postal Circle
Chairman
Mr. Prashant H. Pandya
Vice Chairman
Dr. Y. T. Chandarana
Secretary
Mr. Timir R. Shah
Joint Secretary
Mr. Ashwin C. Shah
Treasurer
Mr. D. T. Desai
Committee Members
Mr. Anirudh Sethi
Mr. Kalidas H. Kacchhia
Mr. R. U. Dave
Mr. Kaushik Chokshi
Mr. Vikram S. Talati
Mr. Suresh Thakkar
Mr. Mihir R. Shah
Mr. Devesh N. Shah

Mr. Govind Pande
Mr. Keshav Agrawal
Mr. Bakul Shah
Mr. U. C. Vyas
Mr. S. V. Shah
Mr. Harshad Shroff
Dr. Aurn Arya
Mr. Digant R. Mehta


Souvenir Editors
Mr. H. C. Metha
Mr. Punit S. Dixit