Mr. Prashant H. Pandya
President, Baroda Philatelic Society
A-5, Yoginagar Township
Near Gayatrinagar, Gotri
Vadodara – 390 021

Phone Nos.: (R) 0265-2371179, (O) 0265-2425131
Mobile: 9879571179
Telefax: 0265-2417527
email: info@vadophil.org

Mr. Timir R. Shah
Hon. Secretary, Baroda Philatelic Society
“Jaya", A-9, Siddharth Park
New VIP Road
Vadodara - 390 022

Phone Nos.: 0265- 2972382
Mobile: 9426724794
email: admin@vadophil.org